Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities:
1. De Kick van het Kunnen: De Kick van het Kunnen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 53305434 (Bussum).
2. Contractant: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie De Kick van het Kunnen een overeenkomst sluit. Doorgaans zijn dit de ouders/verzorgers van de leerling of indien deze meerderjarig is de leerling zelf.
3. Leerling: iedere natuurlijke persoon die ingeschreven wordt voor de diensten van De Kick van het Kunnen.
4. Overeenkomst: iedere overeenkomst inzake de levering van diensten van De Kick van het Kunnen aan de contractant. Deze komt tot stand langs mondelinge, schriftelijke of elektronische weg en wordt gevolgd door de betaling van de factuur danwel door elektronische betaling (in geval van training).
5. Duur van de overeenkomst: de overeenkomst wordt aangegaan tot wederopzegging. Opzegging kan uitsluitend schriftelijk danwel langs elektronische weg geschieden.
6. Tarieven: deze worden vermeld op de website www.dekickvanhetkunnen.nl. De tarieven die vermeld zijn op de site worden gehanteerd, en wanneer er een tariefsverhoging plaatsvindt, bijvoorbeeld als gevolg van algemene loon- en prijsstijgingen (indexatie) zullen contractanten hiervan vooraf en schriftelijk danwel elektronisch op de hoogte worden gesteld.
7. Inschrijfkosten: tarief dat in rekening wordt gebracht ten behoeve van de inschrijving. Deze kosten worden vermeld op www.dekickvanhetkunnen.nl.

Artikel 2. Algemeen:
1. De contractant verplicht zich tot het leveren van juiste adresgegevens en het op tijd doorgeven van wijzigingen hieromtrent in verband met facturatie en toezending van contracten.
2. De voortgangsgegevens van de leerling zijn toegankelijk voor de ouders/verzorgers, de leerling zelf en de medewerkers van De Kick van het Kunnen. Deze laatste zullen hier zorgvuldig en vertrouwelijk mee omgaan. Indien de contractant hiermee akkoord gaat, zullen de gegevens ook inzichtelijk zijn voor de mentor van de leerling.
3. Alle door De Kick van het Kunnen geleverde trainingsmaterialen, huiswerkopdrachten, agenda en plandocumenten etc. blijven intellectueel eigendom van De Kick van het Kunnen en mogen alleen na uitdrukkelijke toestemming van de directie van De Kick van het Kunnen worden gebruikt.
4. De begeleidingstijden en overige tijden van trainingen en cursussen worden vermeld op www.dekickvanhetkunnen.nl.
5. De leerling is gehouden aan de gedragscode en regelgeving zoals deze geldt binnen de locatie van vestiging. Als de leerling deze regels overtreedt kan er een uitsluiting van de te volgen begeleiding of training volgen, zonder restitutie van de overeengekomen kosten voor tenminste de duur van de opzegtermijn. Zie voor specifieke bepalingen hieromtrent onder artikel 5 en 6.

Artikel 3. Aansprakelijkheid:
1. De Kick van het Kunnen is niet aansprakelijk voor vermissing of beschadiging van eigendommen van leerlingen tijdens het bezoeken van de begeleiding en/of training.
2. De contractant is aansprakelijk voor alle schade die de leerling toebrengt aan de locatie, de eigendommen van De Kick van het Kunnen of aan (de eigendommen van) derden voor wie De Kick van het Kunnen aansprakelijk is.
3. Voor de begeleiding en/of training is De Kick van het Kunnen afhankelijk van de verstrekking van de daartoe benodigde gegevens door de leerling. Als deze de gegevens niet verstrekt of (deels) achterhoudt, is De Kick van het Kunnen niet aansprakelijk voor het dientengevolge niet welslagen van de begeleiding.
4. De Kick van het Kunnen biedt geen garantie voor te behalen en behaalde studieresultaten. De Kick van het Kunnen verplicht zich tot het leveren van alle redelijkerwijs mogelijke inspanning om de afgenomen diensten naar behoren te verrichten.
5. In gevallen van overmacht voor De Kick van het Kunnen kan het zijn dat de omstandigheden in de begeleiding/training tijdelijk negatief beïnvloed worden. De Kick van het Kunnen is hiervoor niet aansprakelijk.
6. Eventuele klachten kunnen ingediend worden binnen een maand nadat de klacht is ontstaan bij de directie van De Kick van het Kunnen op info@dekickvanhetkunnen.

Artikel 4. Toepasselijk recht en geschillen
1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij De Kick van het Kunnen partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
2. De kantonrechter in Utrecht is bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft De Kick van het Kunnen het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 5. Tarieven en betaling:
1. Contractant is verplicht tijdig en volledig het tarief te voldoen voor de door de leerling gevolgde begeleiding/training.
2. Tariefswijzigingen zullen minimaal 1 maand van tevoren schriftelijk danwel elektronisch aan contractant worden gemeld en zullen doorgaans ingaan bij aanvang van het nieuwe kalenderjaar.
3. Inschrijfkosten worden bij de eerste factuur in rekening gebracht en bedragen € 25,-. Inschrijfkosten zullen alleen in rekening worden gebracht bij de eerste afname van een vorm van begeleiding/training en dienen ter dekking van de kosten van intake en communicatie richting ouders/ opvoeders.
4. De kosten van trainingen en cursussen dienen voorafgaand aan de eerste les volledig voldaan te zijn.
5. Voor de huiswerkbegeleiding zal een voorschotnota in rekening gebracht worden. Dit bedrag zal aan het einde van de begeleidingsperiode, bij de laatste factuur in mindering worden gebracht. De voorschotbedragen zijn: bij 1 x per week huiswerkbegeleiding € 60,- en bij 2 x of meer per week € 125,-. Bijlessen dienen volledig voldaan te zijn voor aanvang. Nadat deze kosten volledig voldaan zijn, zal de begeleiding van start gaan.

6. Facturen voor huiswerkbegeleiding en bijles worden aan het einde van iedere maand opgemaakt en dienen binnen 14 werkdagen voldaan te zijn. Indien een herinnering volgt, zal de factuur met € 10,- per herinnering verhoogd worden, met een maximum van 2 herinneringen. Hierna zal De Kick van het Kunnen overgaan tot (gerechtelijke) invordering. Indien De Kick van het Kunnen over moet gaan tot (gerechtelijke) invordering, zullen de kosten die  hieruit voortvloeien voor rekening komen van de contractant.
7. Eventuele bezwaren tegen in rekening gebrachte kosten dienen binnen 8 dagen na factuurdatum kenbaar te zijn gemaakt bij de directie van De Kick van het Kunnen op info@dekickvanhetkunnen.nl, tenzij contractant het bezwaar redelijkerwijs niet binnen deze termijn kon ontdekken.

Artikel 6. Huiswerkbegeleiding en bijles:
1. De voor de huiswerkbegeleiding en bijlessen geldende afspraken v.w.b. de frequentie en het startmoment worden in het intakegesprek opgemaakt. Doorgaans zullen dit afspraken zijn voor de duur van een rapportperiode. Bijlessen worden in blokken van 4 lessen afgenomen, waarbij er minimaal 1 x per week bijles gevolgd wordt. Startfrequentie: minimaal 2 x per week regulier, minimaal 3 x per week intensief. Na 1 maand advies vanuit De Kick over passendheid van vorm (regulier of intensief) en frequentie. Na rapportperiode evaluatie over vorderingen en resultaten (daarna eventueel advies over bijstellingen).
2. Wanneer contractant op dezelfde dag besluit de begeleiding geen doorgang te laten vinden, kan dit diezelfde dag nog ongedaan gemaakt worden.
3. Voor de huiswerkbegeleiding geldt een opzegtermijn van 1 maand, ingaande per eerste dag van de eerstvolgende kalendermaand.
4. Voor de bijlessen geldt dat er tussentijds, dus binnen het blok van 4 lessen, geen opzegging plaats kan vinden.
5. Wanneer de aangevraagde bijlessen niet tijdig, d.w.z. binnen 10 dagen gestart kunnen worden, dan staat het de contractant vrij om verdere data kosteloos af te slaan. Binnen de periode van 10 dagen is de vraag naar bijles exclusief bij De Kick van het Kunnen uitgezet.
6. Voor bijlessen en huiswerkbegeleiding worden vaste afspraken gemaakt voor datum en tijdstip. Wanneer een leerling een bijles cq huiswerkbegeleiding wil verzetten, dan kan dit slechts in overleg met de bijlesdocent cq huiswerkbegeleider en onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de bijlesdocent cq beschikbaarheid van plek bij huiswerkbegeleiding.
7. Wanneer een leerling de bijles afzegt, dan zal de bijlesdocent een vervangende opdracht verstrekken of wordt een nieuwe datum ingepland. De les wordt wel in rekening gebracht, tenzij dit minimaal 14 dagen voor aanvang van de bijles is gemeld. Bij huiswerkbegeleiding zullen gemiste dagen kunnen worden ingelopen in overleg met de huiswerkbegeleiders. Hiervoor moet een geldige reden zijn (bijv. ziekte of overmacht) en dit afmelding mag alleen door ouders worden gedaan. Inlopen moet binnen 2 weken na de gemiste middag gebeuren voor zover dit past in onze planning. De gemiste dagen zullen wel gefactureerd worden.
8. Wanneer een leerling als gevolg van disciplinaire sancties vanuit school (zoals nablijven) een (deel van de) bijles moet missen, zal deze wel in rekening worden gebracht. In overleg zal een nieuwe bijles ingepland kunnen worden.
9. Wanneer een bijles vanuit de kant van De Kick van het Kunnen wordt afgezegd, zal deze niet in rekening worden gebracht.
10. Wanneer gedurende de looptijd van het contract bijstelling naar boven (dus meer begeleiding) wenselijk of nodig is, zal dit bij de eerstvolgende factuur in rekening worden gebracht.
11. Wanneer er roosterwijzigingen optreden, wordt de leerling toch verwacht bij huiswerkbegeleiding op de afgesproken momenten. Bijlessen gaan in die gevallen ook door op het afgesproken tijdstip.
12.Openstellingstijden tijdens schoolvakanties (ook betalingsplicht tijdens deze periodes):
herfstvakantie: laatste 2 weekdagen
kerstvakantie: 2e week
voorjaarsvakantie: laatste 3 weekdagen
meivakantie: 2e week
Wij zijn tijdens deze vakantieperiodes geopend van 13.00-16.00 uur, tenzij anders gecommuniceerd per mail.
13. Wanneer de frequentie van de huiswerkbegeleiding minder dan 3 maal per week is, zullen de dagen dat er geen les is in verband met studiedagen en/of vergaderingen van docenten, sportdagen, schooluitjes etc. wel in rekening worden gebracht. Die middagen kunnen op een dag naar keuze kosteloos ingelopen worden.
14. Wanneer een leerling langer dan 5 dagen ziek is op de dagen dat begeleiding gevolgd zou worden, zal De Kick van het Kunnen na overlegging van een geldige verklaring van huisarts en/of specialist de daarop volgende ziektedagen waarop begeleiding gevolgd zou worden, niet in rekening brengen.

Artikel 7. Training en cursussen:
1. Bij een minimale groepsgrootte van 6 deelnemers gaat de training van start.
2. De kosten van trainingen en cursussen moeten voor aanvang volledig voldaan zijn om als deelnemer geregistreerd te worden. Hiervan volgt een elektronische bevestiging. Doorgaans zal de sluitingsdatum voor inschrijving en betaling uiterlijk 4 weken voor aanvang van de training of cursus zijn.
3. Na inschrijving en betaling van de training of cursus is annuleren niet meer mogelijk, tenzij er sprake is van ernstige ziekte van de leerling. In dat geval is kosteloze annulering mogelijk tot 2 weken voor aanvang van de cursus, na overlegging van een geldige verklaring van een huisarts en/of specialist.
4. Bij verhindering van de zijde van de leerling om een of meerdere bijeenkomsten bij te wonen na aanvang van de training of cursus, vindt geen restitutie van kosten plaats, ook niet in het geval van ziekte.
5. Indien door overmacht of ziekte van de trainer een of meerdere trainingsbijeenkomsten niet door kan gaan, verplicht De Kick van het Kunnen zich tot het leveren van een alternatief. Dit zal betekenen dat ofwel een alternatieve datum om de gemiste bijenkomst in te halen zal worden aangeboden, danwel dat de kosten van de gemiste bijeenkomsten gerestitueerd zullen worden als niet binnen een termijn van 4 weken een eerstvolgende bijeenkomst plaats kan vinden. In geval van een alternatief datumvoorstel zal dit zoveel mogelijk op dezelfde weekdag en tijdstip worden aangeboden als waarop de reguliere bijeenkomsten plaatsvinden.

Locatie

De Fontein

Aagje Dekenlaan 2

1403 HH Bussum

Volg ons

Op de hoogte blijven?